ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van N.V. Jo Warniers.
E-mail: optiek@jowarniers.be
telefoonnummer: 011/68.47.67

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Verkoper

“N.V. Jo Warniers heeft haar maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 12 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0433.908.120 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt). Het BTW nummer is BE 0433.908.120. Het bankrekeningnummer is: BE74 7310 0875 2607

  1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

  1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

  1. Levering

Uw bestelling wordt verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben. Producten worden geleverd binnen 2 à 5 dagen. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De klant wordt in elk geval voorafgaand aan de definitieve bestelling ingelicht over de totaalprijs van het beoogde product (inclusief verzendkosten).

Als de opgegeven leveringstermijn niet kan worden nageleefd, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht voor het verstrijken van die termijn. Indien de consument geen bijkomende termijn wil aanvaarden, heeft hij het recht om af te zien van de aankoop en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, veertien (14) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Meer info

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Optiek jo Warniers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Optiek Jo Warniers.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Tenzij de artikelen werden gepersonaliseerd ( bijvoorbeeld: op sterkte gemaakt).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NV Jo Warniers, stapelstraat 12 3800 Sint-Truiden, 011 68 47 67 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Download het formulier voor herroeping hier. Zie ook bijlage achteraan.

Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV Jo Warniers heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NV Jo Warniers, Stapelstraat 12 3800 Sint-Truiden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Optiek Jo Warniers zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal NV Jo Warniers alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NV Jo Warniers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NV Jo Warniers wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door NV Jo Warniers geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

NV Jo Warniers betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 12, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen nalatigheidsinteresten aangerekend worden vanaf de eerste ingebrekestelling. 

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. GARANTIE

Als consument heeft u recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Dat is bepaald door de Europese wetgeving, Richtlijn 99/44/EG. De wettelijke garantie van 2 jaar is geldig op alle materiële goederen die u bij een handelaar koopt als particulier, in dit geval dus uw bril, zonnebril, skibril, skihelm,...

We hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekend dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen een herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

12. PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, NV jo Warniers respecteert de Belgische wet 25/5 de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

N.V. Jo Warniers hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot N.V. Jo Warniers. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 25/5/2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan N.V. Jo Warniers, optiek@jowarniers.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

N.V. Jo Warniers kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de N.V. Jo Warniers-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de N.V. Jo Warniers-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NV Jo Warniers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

NV Jo Warniers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op webshop@jowarniers.be

  1. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Wanneer u de website bezoekt via een google advertentie zal google een conversie tracking cookie plaatsen. U bent verzekerd dat uw persoonlijke informatie op geen enkele manier gebruikt of opgeslagen wordt. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

  1. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

  1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

  1. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Jo Warniers heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr .

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.”

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan N.V. Jo Warniers of rechthoudende derden.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

N.V. Jo Warniers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

N.V. Jo Warniers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. N.V. Jo Warniers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

N.V. Jo Warniers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

N.V. Jo Warniers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

“Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst
van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling
van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel
zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de
Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:
http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen
op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:
http://ec.europa.eu/odr.“